پریسا میرمحمودی

مدرس دوره های آنلاین

درباره استاد:
پریسا میرمحمودی

دانشجو زبان و ادبیات آلمانی در دانشگاه علامه تهران

بزرگ شده المان
مدرس سطح B2 در موسسه اموزش زبان المانی( گوته)