فرزانه رفیعی

مدرس دویچ سنتر

درباره استاد:

دازای مدرکB2 المانی

۳ ساله سابقه تدریس 
کتب مدرس : منشن و اشتارتن

متد تدریس:

بعد از یک دوره آموزشی شما قادر خواهید بود که کاملا صحبت کنین و نیاز روزمره خود را برطرف کنید.

آدرس

تهران،خیابان آزادی ،برج نو آوری دکتر غریب