کلاس A1.1 | روزهای پنج شبنه و جمعه 8 الی 12

کلاس A1.1 از 27 اردیبهشت ماه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 8 الی 12 برگزار می شود. به امید…

2,490,000 تومان

کلاس A1.1 | روزهای زوج 13 الی 16

کلاس A1.1 از 2 خرداد ماه روزهای زوج ساعت 13 الی 16 برگزار می شود. به امید دیدار شما

2,490,000 تومان

کلاس A1.1 | روزهای زوج 19 الی 22

کلاس A1.1 از 12 خرداد ماه روزهای زوج ساعت 19 الی 22 برگزار می شود. به امید دیدار شما  

2,490,000 تومان

کلاس A1.1 | روزهای زوج 20 الی 22

کلاس A1.1 از 26 خرداد ماه روزهای زوج ساعت 20 الی 22 برگزار می شود. به امید دیدار شما

2,490,000 تومان

کلاس A1.1 | روزهای فرد 18 الی 21

کلاس A1.1 از 19 خرداد ماه روزهای فرد ساعت 18 الی 21 برگزار می شود. به امید دیدار شما

2,490,000 تومان

کلاس A1.1 | روزهایی یک شنبه و سه شنبه 17 الی 19

کلاس A1.1 از 19 اردیبهشت ماه روزهای یک شبنه و سه شنبه ساعت 17 الی 19 برگزار می شود. به…

2,490,000 تومان

کلاس A1.2 | روزهای زوج از ساعت 19 الی 22

کلاس A1.2  از 29 اردیبهشت ماه روزهای زوج ساعت 19 الی 22 برگزار می شود. به امید دیدار شما

2,490,000 تومان

کلاس A1.2 | روزهای زوج ساعت 8 الی 10

کلاس A1.2  از 2 خرداد ماه روزهای زوج ساعت8 الی 10 برگزار می شود. به امید دیدار شما

2,490,000 تومان